Petra Holubcová

Homeopatie,autopatie

Klasická a postklasická homeopatie


Homeopatie je léčebná metoda. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, který je potom jako celek i léčen (princip totality symptomů).

Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip léčení podobného podobným).

Používám postklasickou homeopatii.

Postklasická homeopatie je nový původní směr v homeopatii, který navazuje na klasickou homeopatii. Je vyučována spolu s klasickou homeopatií v České škole klasické homeopatie, která byla založena Mgr. Pavlem Opelkou v roce 1997. Zabývá se především chronickýcmi nemocemi.Vychází z Klasické homeopatie, která vnímá člověka jako celek, jeho celkovou fyzickou a psychickou stránku, ale ještě navíc bere Postklasická homeopatie v úvahu čas. A člověka vnímá jako bytost vyvíjející se v čase a prostoru.Homeopat sestavuje časoprostorovou mapu života klienta, ve které je znázorněn celý život člověka od narození po současnost. Jsou zde znázorněny rozhodující události, které měly vliv na psychiku člověka, říkáme jim psychická traumata.Dále se do mapy zanesou fyzické potíže člověka od narození, jejich vývoj v čase, jak se měnily. Podle této mapy se pak postupuje.Jako trauma označujeme prožitek či událost, kterou člověk nedokázal v době, kdy se udála, zcela či částečně zpracovat, případně ji potlačil nebo zatlačil do nevědomí. Nezpracovaná traumata vyústí časem ve fyzické nemoci. Prostřednictvím homeopatické léčby je člověk zpětně schopen tato traumata zpracovat a tím ovlivní i fyzickou nemoc.V časoprostorové mapě homeopat rozdělí život na jednotlivá období a pomocí repertorií, Materie mediky, znalostí specifických pro Českou školu klasické homeopatie (trojobrazné popisy léků, linie nemocí) a znalostí Psychosomatiky určuje vhodné léky pro dané období. Začíná se obdobím v současnosti a pomalu se postupuje do minulosti. Říkáme, že sloupáváme jednotlivé vrstvy, takto postupujeme až k příčině nemoci.U chronických nemocích, pokud jimi už člověk trpí léta, trvá dlouho, než se po vrstvách dostaneme k jejich příčině. U dětí to bývá obvykle rychlejší, protože mají více vitální síly a nestačily na sebe během života nabalit tolik vrstev. Čím je člověk starší, má na sobě nabaleno více vrstev. Po 40 letech se také výrazně začíná zhoršovat schopnost regenerace a slábne vitální síla.
Zdroj: Opelkova metoda postklasické homeopatie

                            Mgr.Pavel Opelka RHom.

Autopatie


Je to cesta ke zdraví, metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie a prastarých tradic. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní specifické informace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do jemnohmotného (z materialistického hlediska nehmotného) stavu, stimuluje a oživuje na principu rezonance informační tok jemných kreativních energií, nazývaných v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána, majících rovněž jemnohmotnou povahu. Výsledky mnoha konferencí o autopatii a práce vyškolených poradců ukazují na její účinnost i tam, kde již lidé ztráceli naději nebo považovali své problémy za nevyléčitelné. Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma podle jednoduchého návodu.

Autopatie se osvědčila zejména lidem trpícím dlouhodobými či opakovanými potížemi. Bývá používána jak samostatně, tak i jako podpora při jiné probíhající terapii. Je vhodná pro odborné poradenství i svépomoc v rodině a u přátel, a také pro sebezlepšování a samostatné obnovování a udržování vlastního zdraví, podle znalostí nabytých četbou literatury či účastí na kurzu.

Autopatie vychází z pochopení, že disharmonie v těle i v mysli, ať jsou nazývány jakkoliv, např. jako nemoci či diagnosy, jsou projevem poruchy v proudění jemných energií a informací, prány, čchi, vitální sily, jak je nazývají hlavní světové léčebné tradice. Tyto energie utvářejí a oživují organizmus, dávají mu formu a pocity a spojují nás s Univerzem, odkud tvůrčí informace přichází. Autopatie se zabývá obnovením, harmonizací jejich narušeného proudu. Na principu jemnohmotné rezonance zlepšuje naše spojení s vyšší kreativní sférou a naši schopnost jemnou vitální informaci správně přijímat - tím navrací harmonii, a to na tělesné, duševní a duchovní úrovni. Míra, do jaké se to daří, závisí vždy na vnitřním, karmickém stavu organizmu a jeho jemnohmotných složek.

              Zdroj:Autopatie Mgr.Jiří Čehovský